ТЕСТОМЕСИ'ЛКА, и, ж. (спец.). Машина, при помощи к-рой месят тесто.