СЕМИ'ТКА1, и, ж. (простореч. устар.). Монета в 2 копейки.