НЕГРѢШНЫЙ, ая, ое. Безгрѣшен, негрѣшен. ЛВ1 II 148.