Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 20 т. / Редкол.: В. Э. Вацуро, М. Н. Виролайнен, М. Л. Гаспаров, Л. С. Гейро, Р. В. Иезуитова, Т. И. Краснобородько, Ф. Ф. Кузнецов, Е. О. Ларионова, Я. Л. Левкович, Д. С. Лихачев, Л. М. Лотман, В. Д. Рак, Н. Н. Скатов (гл. ред.), С. Б. Федотова (отв. секретарь), С. А. Фомичев (зам. гл. ред.), Е. П. Челышев; Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — СПб.: Наука, 1999.

Т. 1. Лицейские стихотворения, 1813—1817 / Текст проверили и примеч. сост. В. Э. Вацуро, М. Н. Виролайнен, Е. О. Ларионова, Ю. Д. Левин, О. С. Муравьева, Н. Н. Петрунина, С. Б. Федотова, И. С. Чистова; Ред. тома В. Э. Вацуро. — 840 с.; ил.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/pushkin/default.asp?/feb/pushkin/texts/-p99-1.html