Временник Пушкинской комиссии, 1979 / Ред. М. П. Алексеев; АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. — 183 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/pushkin/default.asp?/feb/pushkin/serial/v82/v82.html