389

Изъ письма барона М. Н. Сердобина къ барону Б. А. Вревскому.

St. Ptbg. ce 12 Février 1835.

...M-e Pouschkine1) va mieux.

Сноски

Сноски к стр. 389

1) Надежда Осиповна Пушкина.