Пушкин: Исследования и материалы / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: М. Н. Виролайнен, О. С. Муравьева, В. Д. Рак, Н. Н. Скатов (гл. ред.), И. С. Чистова (зам. гл. ред.); Отв. ред. В. Д. Рак; Рецензент И. С. Чистова. — СПб.: Наука, 2004. — Т. XVI/XVII. — 487 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/pushkin/default.asp?/feb/pushkin/serial/isg/isg.html