682

САРКИСЯ́Н, Сарксян, Мкртич Дивинович (р. 2.V.1924, г. Ахалкалаки Груз. ССР) — арм. сов. писатель. Засл. деят. культуры Арм. ССР (1975). Чл. Коммунистич. партии с 1947. Род. в семье служащего. Участник Великой Отечеств. войны. В 1951 окончил филологич.

683

ф-т Ереван. пед. ин-та. Печатается с 1939. Автор поэтич. сб-ков «Песни» («Ергер», 1957), «Речка» («Гетак», 1959). Героич. борьбе сов. народа в годы войны и мирному труду нашего современника посв. повести и рассказы С.: сб-ки «Жизнь под огнем» («Кянкы краки так», 1963, рус. пер. 1964), «Судьбой приговоренные» («Чакатагров датапартвацнер», 1967, рус. пер. 1972), «Здравствуй, солнце доброе!» («Барев, бари арев!», 1973).

Соч.:

Սարգսյան Մ. Դ., Երկեր, գիրք 1—2, Ե., 1976—77։ Զինվորներ և սիրահարներ, վիպակներ, Ե., 1969։ Քեռի Սիմոնը, Ե., 1974։

Лит.: Агабабян С., На дорогах современности и истории, «Дружба народов», 1963, № 6; Егиазарян А., Солдат-труженик, там же, 1971, № 8; его же, Военная проза М. Саркисяна, «Лит. Армения», 1973, № 11.

Մկրտչյան Հ., «Ճակատագրով դատապարտվածքներ»-ը [գրախոս.], «Սովետական գրականություն», 1969, № 8։ Մելքոնյան Հ., Բարև, բարի արև, [գրախոս.], «Գարուն», 1974, № 8։

З. В. Аветисян.