279

АРАСХАНЯ́Н, Аветик [13(25).II.1857, Верхний Агулис, — 3(16).XII.1912, г. Ахалкалаки] — арм. публицист. Окончил Тифлисское реальное уч-ще в 1876. Учился в Лейпциге, Париже, Страсбурге. Был учителем в арм. школах в Тифлисе, читал курс политич. экономии в Эчмиадзинской академии. Автор учебника «Древняя история восточных народов» (1891). В своей обширной лит. и обществ. деятельности А. стоял на позициях бурж. либерализма. Издавал и редактировал журн. «Мурч» («Молот», 1889—1900), сыгравший важную роль в арм. лит.-обществ. жизни. Журнал одним из первых познакомил арм. читателей с учением К. Маркса. В этом журнале сотрудничали А. Исаакян, О. Туманян, А. Акопян, Д. Демирчян и др. писатели. В годы революции 1905—07 А. перевел 1-й т. «Капитала» К. Маркса на армянский язык, однако труд этот не был опубликован.

Соч.: Արասխանյան Ա., Ազգաբնակությունը և ազգաբնակչական շարժումները, Թիֆլիս, 1883. Հողի արդյունաբերությունը և հասարակությունը, Թիֆլիս, 1884. Ինքնակենսագրություն, Թիֆլիս, 1912։

Лит.: Гуланян Х. Г., Оч. истории арм. экономич. мысли XIX в., М., 1955, с. 289—333.

Զուրաբյան Ս. Շ., Հայ տնտեսագիտական մտքի զարգացման ուրվագծեր, Երևան, 1959։