История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ред. кол.: А. С. Бушмин, Е. Н. Купреянова, Д. С. Лихачев, К. Д. Муратова, Ф. Я. Прийма, Н. И. Пруцков (гл. ред.). — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980—1983.

Т. 4. Литература конца XIX — начала XX века (1881—1917) / Ред. тома: К. Д. Муратова. — 1983. — 784 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/irl/default.asp?/feb/irl/rl0/rl4/rl4.html