История русской литературы в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ред. кол.: А. С. Бушмин, Е. Н. Купреянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова, Н. И. Пруцков (глав. ред.). — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980—1983.

Т. 2. От сентиментализма к романтизму и реализму / Ред. тома: Е. Н. Купреянова. — 1981. — 656 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/irl/default.asp?/feb/irl/rl0/rl2/rl2.html