Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; Ред. коллегия: Л. Д. Громова, Н. В. Есенина, С. П. Есенина, С. П. Кошечкин, Ф. Ф. Кузнецов, Г. И. Ломидзе, Л. А. Озеров, Н. Н. Скатов, В. В. Сорокин; ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. — М.: Наука; Голос, 1995—2002.

Т. 6. Письма / Науч. ред. Л. Д. Громова и Ю. Л. Прокушев; Сост. и общ. ред. С. И. Субботина; Подгот. текстов и текстологич. коммент. Е. А. Самоделовой и С. И. Субботина; Реальный коммент. А. Н. Захарова, С. П. Кошечкина, С. С. Куняева, Г. Маквея, Ю. А. Паркаева, Ю. Л. Прокушева, Т. К. Савченко, М. В. Скороходова, С. И. Субботина, Н. И. Шубниковой-Гусевой, Н. Г. Юсова; Указатели М. В. Скороходова и Е. А. Самоделовой. — 1999. — 816 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp?/feb/esenin/texts/es6/es6.html