Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 томах / РАН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; Редкол.: О. Е. Воронова, Л. Д. Громова, З. М. Дикун, Н. В. Есенина, С. П. Есенина, А. Н. Захаров, Ф. Ф. Кузнецов, Т. К. Савченко, В. В. Сорокин, С. И. Субботин, А. М. Ушаков, Н. И. Шубникова-Гусева. — М.: ИМЛИ РАН, 2003—...

Т. 2: 1917—1920 / Сост. В. А. Дроздков, А. Н. Захаров, Т. К. Савченко; Сост. указ. В. А. Дроздков, М. В. Скороходов; Отв. ред. С. И. Субботин; Науч. ред. А. М. Ушаков; Общая ред. и предисл. А. Н. Захарова; Рецензенты Н. Н. Воробьева, С. Н. Морозов. — 2005. — 760 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp?/feb/esenin/chronics/el2/el2.html