А. П. Чехов и наш край: Сборник / Под общ. ред. А. М. Линина. — Ростов н/Д: Азчериздат, 1935. — 220, [3] с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp?/feb/chekhov/critics/che-cr4j.html