Творческий метод А. П. Чехова: Межвуз. сб. науч. тр. / М-во просвещения РСФСР. Рост. н/Д гос. пед. ин-т; Редкол.: В. Д. Седегов (отв. ред.) и др. — Ростов н/Д: Рост. н/Д гос. пед. ин-т, 1983. — 144 с.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp?/feb/chekhov/critics/che-cr3x.html