1

ʲ

Ѣ.

. . .

I.

.-.

1895.

2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Բ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~