296

1079 (2).

Идетъ кузнецъ изъ кузницы,
Кузнецъ куетъ мнѣ златой вѣнецъ,
Изъ остаточковъ золотъ перстень,
Изъ обрѣзочковъ булавочку2).

Сноски

Сноски к стр. 296

2) Тоже свадьба; припѣвъ — тотъ же, какъ и ниже.