293

1058 (9).

Идетъ кузнецъ изъ кузницы: — Слава!
Кузнецъ, кузнецъ, мнѣ скуй вѣнецъ, — Слава!
Изъ обрѣзочковъ золотъ перстень, Слава!
Изъ остаточковъ булавочку: — Слава!
Какъ тѣмъ вѣнцомъ мнѣ вѣнчатися, — Слава!
Какъ и перстнемъ тѣмъ обручатися, — Слава!
Той булавочкой убиратися. — Слава!