311

БАРАТЫНСКІЙ, Евгеній Абрамовичъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ, современныхъ намъ поэтовъ; онъ, кромѣ мелкихъ стихотвореній, написалъ нѣсколько небольшихъ поэмъ, между которыми, безъ сомнѣнія, первенство принадлежитъ Цыганкѣ; она предъ всѣми отличается силою чувствованій. Предметъ всѣхъ пѣснопѣній Баратынскаго, кромѣ Эды, взятой изъ быта Финляндіи, есть окружающій насъ міръ съ его страстями, съ его житейскими причудами. Общее собраніе его стихотвореній издано въ двухъ частяхъ 1833 года.